Chi tiết tin
Quay lại

HƯỚNG DẪN THI CẤP QUỐC GIA NĂM HỌC 2016 - 2017

Ngày 01/04/2017, 14:20
Căn cứ Thể lệ cuộc thi giải Toán, Vật lí qua Internet dành cho học sinh phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 3486/QĐ-BGDĐT ngày 14/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), Bộ GDĐT hướng dẫn cụ thể về vòng thi các cấp giải Toán, Vật lí qua Internet năm học 2016 – 2017 như sau: Căn cứ điều kiện cụ thể, các cấp quản lí tổ chức hoặc không tổ chức vòng thi ở mỗi cấp, không giao chỉ tiêu, không lập đội tuyển học sinh và không coi là tiêu chí thi đua của mỗi cấp, nhưng học sinh được chọn dự thi cấp nào (huyện, tỉnh, quốc gia) thì phải được ban tổ chức của vòng thi trước cấp đó giới thiệu. Các đơn vị lập danh sách học sinh, phòng thi, đợt thi có đầy đủ các thông tin theo mẫu trên trang Violympic, khi đăng kí trên trang Violympic phải gõ tiếng Việt có dấu.
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 4608/BGDĐT-GDTrH V/v Hướng dẫn tổ chức cuộc thi giải Toán, Vật lí qua Internet năm học 2016-2017. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2016 Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo Căn cứ Thể lệ cuộc thi giải Toán, Vật lí qua Internet dành cho học sinh phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 3486/QĐ-BGDĐT ngày 14/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), Bộ GDĐT hướng dẫn cụ thể về vòng thi các cấp giải Toán, Vật lí qua Internet năm học 2016 – 2017 như sau: Căn cứ điều kiện cụ thể, các cấp quản lí tổ chức hoặc không tổ chức vòng thi ở mỗi cấp, không giao chỉ tiêu, không lập đội tuyển học sinh và không coi là tiêu chí thi đua của mỗi cấp, nhưng học sinh được chọn dự thi cấp nào (huyện, tỉnh, quốc gia) thì phải được ban tổ chức của vòng thi trước cấp đó giới thiệu. Các đơn vị lập danh sách học sinh, phòng thi, đợt thi có đầy đủ các thông tin theo mẫu trên trang Violympic, khi đăng kí trên trang Violympic phải gõ tiếng Việt có dấu. 1. Lựa chọn vòng thi và thời gian thi 1.1. Thi Toán bằng tiếng Việt - Vòng thi cấp trường: chọn một trong các vòng thi 10, 11, 12. Trường hợp đặc biệt, trường nào chưa tổ chức thi được theo đúng lịch thì sẽ chọn vòng 13 (20/01/2017) hoặc vòng 14 (03/02/2017) để thi lại. - Vòng thi cấp huyện: vòng 15 dành cho Bảng A, vòng 16 dành cho Bảng B. - Vòng thi cấp tỉnh: vòng thi số 17. Dự phòng vòng 18, ngày 20/3/2017. Lịch chi tiết như sau: TT Cấp Vòng thi Khối thi Thời gian tổ chức thi 1 Trường 10 1 đến 12 8h00 đến 17h00 Từ ngày 19/12 đến 24/12/2016 11 1 đến 12 8h00 đến 17h00 Từ ngày 26/12 đến 31/12/2016 12 1 đến 12 8h00 đến 17h00 Từ ngày 03/01/2017 đến 07/01/2017 2 Huyện 15 Bảng A 2; 3; 4 8h00 – 9h00 17/2/2017 1; 5 9h30 – 10h30 6; 7 14h00 – 15h00 8; 9 15h30 – 16h30 2 16 Bảng B 2; 3; 4 8h00 – 9h00 03/3/2017 1; 5 9h30 – 10h30 6; 7 14h00 – 15h00 8; 9 15h30 – 16h30 3 Tỉnh 17 4; 5; 6 8h00 – 9h00 10/3/2017 1; 2; 3 9h30 – 10h30 7; 8; 9 14h00 – 15h00 10; 11; 12 15h30 – 16h30 4 Quốc gia 19 9 8h00 – 9h00 14/4/2017 5; 12 10h00 – 11h00 1.2. Thi Toán bằng tiếng Anh TT Cấp Vòng thi Khối thi Thời gian tổ chức thi 1 Trường 7 1 đến 12 8h00 – 17h00 Từ ngày 19/12 đến 30/12/2016 2 Huyện 8 2; 3; 4 8h00 – 9h00 16/02/2017 1; 5 9h30 – 10h30 6; 7 14h00 – 15h00 8; 9 15h30 – 16h30 3 Tỉnh 9 4; 5; 6 8h00 – 9h00 09/3/2017 1; 2; 3 9h30 – 10h30 7; 8; 9 14h00 – 15h00 10; 11; 12 15h30 – 16h30 4 Quốc gia 10 4; 8; 11 13h30 – 14h30 14/4/2017 3 1.3. Thi môn Vật lí TT Cấp Vòng thi Khối thi Thời gian tổ chức thi 1 Trường 7 6 đến 12 8h00 – 17h00 Từ ngày 19/12 đến 30/12/2016 2 Huyện 8 6; 7 8h00 – 9h00 8; 9 9h30 – 10h30 15/02/2017 10; 11; 12 14h00 – 15h00 3 Tỉnh 9 6; 7 8h00 – 9h00 8; 9 9h30 – 10h30 08/3/2017 10; 11; 12 14h00 – 15h00 4 Quốc gia 10 9; 12 15h30 – 16h30 14/4/2017 2. Tạo mã thi vòng thi các cấp Ban tổ chức (BTC) cấp quốc gia sẽ duyệt ID của học sinh dự thi, chỉ những học sinh được cấp mã thi và được duyệt ID mới thi được. Mã thi của đơn vị nào chỉ có tác dụng cho học sinh của đơn vị đó. Người được giao trách nhiệm tạo mã cho vòng thi các cấp hoàn toàn chịu trách nhiệm về bảo mật mã thi. a) Cấp trường - Mã trường chỉ tạo được kể từ ngày 05/12/2016. - Ban tổ chức cấp trường cử 1 cán bộ đăng ký thành viên với đối tượng là giáo viên để tạo mã thi cho trường mình (xem hướng dẫn tạo mã trên trang Violympic.vn). - Vòng thi cấp trường có thể tổ chức thành nhiều đợt vào các thời điểm khác nhau, tuỳ thuộc vào cơ sở vật chất, thiết bị của mỗi trường. Nếu thi nhiều đợt thì phải có mã số thi cho từng đợt, khi đó cán bộ phụ trách phải tạo đủ số mã và phải ghi rõ mã thi cho đợt thi nào. - Mỗi đợt thi BTC nên tạo thêm mã số dự phòng để sử dụng khi một mã số nào đó không sử dụng được. b) Cấp huyện, tỉnh - Ban tổ chức cấp huyện, tỉnh, cử cán bộ vào đăng ký thành viên trên trang http://violympic.vn với đối tượng là giáo viên (có thể cử cán bộ phụ trách theo cấp học) sau đó vào tạo mã dự thi cấp huyện, tỉnh, cho địa phương mình. - Cán bộ được giao nhiệm vụ tạo mã thi đăng ký thông tin với BTC cấp quốc gia. Các đơn vị gửi đăng ký thành viên “Tạo mã” cho BTC cấp quốc gia trước ngày 30/01/2017. 4 - Mỗi ca thi phải tạo 2 mã, một mã chính và một mã phụ. c) Cấp quốc gia Mã thi cấp quốc gia do BTC thi cấp tỉnh tạo lập trước 8h ngày 14/4/2017. Cán bộ được giao nhiệm vụ tạo Mã thi cấp quốc gia của tỉnh liên hệ với BTC thi cấp quốc gia để thực hiện theo hướng dẫn. 3. Đăng kí dự thi và số học sinh của từng khối lớp Các đơn vị gửi danh sách học sinh dự thi các cấp cho BTC cấp quốc gia qua địa chỉ email của BTC và bản cứng theo địa chỉ: Trung tâm hỗ trợ học đường, Trường Đại học FPT, số 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình, Hà Nội. - Đối với vòng thi cấp trường, huyện, tỉnh: Số học sinh từng khối lớp do ban tổ chức các cấp mỗi địa phương quy định. - Đối với vòng thi cấp quốc gia: Số lượng học sinh tham dự vòng thi cấp quốc gia tối đa là 120 học sinh/1 khối lớp. Các sở GDĐT gửi đăng kí và danh sách học sinh dự thi cấp quốc gia cho BTC cấp quốc gia trước ngày 30/3/2017. 4. Kiểm tra máy tính và đường truyền internet - Trước khi thi, các hội đồng thi tổ chức kiểm tra đường truyền internet có truy cập được website http://violympic.vn hay không? Kiểm tra máy tính đã cài phần mềm Adobe Flash Player chưa? Kiểm tra trình duyệt web đảm bảo hay không? Khuyến cáo: http://violympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome Nếu máy báo “Không kết nối được với máy chủ” và có bài thi không hiển thị thì máy đang thiếu phần mềm Adobe Flash Player hoặc có thể đã cài nhưng chưa hoàn tất việc cài đặt. Khi đó cần vào mục “Trợ giúp” để xem hướng dẫn cài đặt. - Nếu học sinh đang thi mà máy bắt truy cập lại hoặc không công nhận kết quả làm bài và bắt thi lại thì lỗi có thể là do trình duyệt (xem hướng dẫn cài đặt trong mục “Những điều cần biết”) hoặc do đường mạng không đảm bảo: mạng kết nối không liên tục, chỉ cần gián đoạn một vài giây là hệ thống không chấp nhận kết quả thi.. thì cho phép học sinh vào thi lại. 5. Những dụng cụ học sinh được mang vào phòng thi - Dụng cụ học tập: bút chì, com pa, thước kẻ, bút mực, bút bi, máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản. - Giấy nháp của thí sinh do hội đồng thi phát. - Học sinh từ lớp 5 trở lên được mang máy tính cầm tay vào phòng thi. 6. Cách tính điểm và thời gian làm bài - Điểm tối đa của một bài thi là 300 điểm. 5 - Tổng thời gian làm bài của mỗi học sinh là 60 phút. Tất cả các đơn vị tổ chức thi phải chịu trách nhiệm về máy tính và đường truyền mạng cho học sinh dự thi. Ban tổ chức cấp quốc gia chịu trách nhiệm về hệ thống máy chủ. - Điểm và thời gian làm bài của học sinh sẽ được hệ thống chấm và lưu tự động. 7. Tổ chức thi 7.1. Hướng dẫn chung - Cách bố trí phòng thi: Tùy thuộc vào điều kiện cơ sở vật chất của trường là nơi đặt hội đồng thi, tuy nhiên phải đảm bảo khoảng cách giữa hai học sinh ngồi cách nhau tối thiểu 1,5m; mỗi phòng thi không có quá 30 học sinh. - Trước giờ thi chính thức 5 phút, cán bộ coi thi (CBCT) viết mã thi rõ ràng trên bảng để các thí sinh biết và đăng nhập, vào thi, nhập mã thi. Học sinh phải nhập chính xác mã thi được cung cấp thì mới có tên trong danh sách mã thi và kết quả đó mới được công nhận. - Thời gian làm bài thi được tính từ khi học sinh mở đề thi để bắt đầu làm bài thi. - Khi học sinh làm xong bài thi, CBCT kiểm tra trên màn hình máy tính của học sinh, nếu đã có câu “Chúc mừng bạn đã hoàn thành bài thi” thì CBCT đến bấm vào mục “Kết quả” để xem điểm thi của học sinh, ghi vào biên bản và cho học sinh kí nhận đã hoàn thành bài thi. - Khi hết giờ thi, CBCT kiểm tra đầy đủ chữ kí xác nhận của học sinh trong danh sách phòng thi, đồng thời tất cả CBCT kí xác nhận ở dưới danh sách phòng thi. Sau đó, CBCT nộp danh sách phòng thi cùng các biên bản (nếu có) cho Hội đồng thi. Khi hết giờ thi, người quản lý mã phải vào khóa mã thi. - Kết quả thi của học sinh được BTC lưu lại thông qua phần thống kê kết quả thi bằng mã. Người tạo mã đăng nhập và vào mục “Thi các cấp”, chọn phần “Thống kê kết quả thi”, nhập mã thi và nhấn vào “Thống kê” để biết kết quả của các học sinh thi bởi mã số này. - Khi một đợt thi kết thúc, BTC các cấp phải khóa mã thi của đợt đó để các em không thể sử dụng được mã đó thi tiếp sau này, bằng cách: cán bộ đã tạo mã phải đăng nhập và vào “Thi các cấp” vào mục “Quản lí mã”, để khóa mã. - Khi có sự cố trong phòng thi, đề nghị Hội đồng thi liên hệ trực tiếp với BTC để được hướng dẫn xử lý. 7.2. Vòng thi cấp quốc gia 7.2.1. Hội đồng thi và Ban Giám sát thi cấp quốc gia a) Hội đồng thi cấp quốc gia (gọi tắt là Hội đồng thi) tại các tỉnh, thành phố do lãnh đạo sở GDĐT nơi tổ chức cuộc thi ra quyết định thành lập trước ngày 13/4/2017 với các thành phần sau đây: - Đại diện Ban Giám đốc hoặc lãnh đạo các phòng Giáo dục tiểu học, Giáo dục trung học, Khảo thí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng. Hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng của trường nơi đặt địa điểm thi làm Phó Chủ tịch Hội đồng. 6 - Ban Thư ký: Gồm ít nhất 2 cán bộ, giáo viên. - Các ủy viên là các cán bộ, chuyên viên của sở GDĐT, giáo viên môn Tin học, môn Toán, môn Vật lí và những cán bộ phục vụ cuộc thi. b) Ban Giám sát - Mỗi sở GDĐT trước ngày 06/4/2017 ra quyết định cử đoàn cán bộ có ít nhất 03 người (trong đó có 01 lãnh đạo sở hoặc lãnh đạo phòng giáo dục trung học hoặc phòng giáo dục tiểu học hoặc phòng khảo thí và các giáo viên, gồm giáo viên môn Toán hoặc môn Tin học hoặc Vật lí) tham gia giám sát tại tỉnh khác bảo đảm 01 người/phòng thi. Địa điểm giám sát theo phân công của BTC thi cấp quốc gia (có văn bản thông báo sau). - Danh sách cán bộ giám sát có đóng dấu của sở GDĐT cử đi và gửi cho sở GDĐT nơi đến để lưu hồ sơ của Hội đồng thi. - Biên bản giám sát thi được gửi cùng với hồ sơ thi của Hội đồng thi. 7.2.2. Họp Hội đồng thi: ngày 13/4/2017. Hội đồng thi bắt đầu làm việc từ 14h00, tiến hành phân công nhiệm vụ, kiểm tra các hồ sơ cần thiết phục vụ cuộc thi, kiểm tra cơ sở vật chất và kiểm tra việc chuẩn bị tạo Mã thi cấp quốc gia. 7.2.3. Tiến hành vòng thi cấp quốc gia: ngày 14/4/2017. - 7h00: Khai mạc cuộc thi (có thể tổ chức khai mạc hoặc không tổ chức khai mạc). Tại lễ khai mạc Hội đồng thi thông báo quy định cho các thí sinh: Không được mang các tài liệu vào phòng thi; Học sinh từ khối lớp 5 trở lên được mang máy tính cầm tay không có bộ nhớ soạn thảo văn bản vào phòng thi; Giấy nháp do Hội đồng thi phát tại phòng thi; Học sinh phải trình Thẻ dự thi (có ảnh và xác nhận của sở GDĐT) khi vào phòng thi. a) Đối với khối lớp 9, thi môn Toán bằng tiếng Việt. - 7h30: Cho học sinh vào phòng thi. Hội đồng thi phân công ít nhất 02 CBCT cho mỗi phòng thi. CBCT gọi học sinh vào phòng thi và hướng dẫn học sinh làm các thủ tục: đăng nhập, ghi số ID vào danh sách học sinh dự thi. - 7h55: thí sinh nhập mã thi theo yêu cầu. - 8h00: Học sinh bắt đầu làm bài. + CBCT lưu ý đối chiếu số ID học sinh đăng nhập với số ID trong danh sách học sinh dự thi. + Học sinh không được ra khỏi phòng thi trước khi giờ thi kết thúc để bảo mật Mã thi. - 9h00: Kết thúc giờ thi của học sinh. Khi học sinh làm bài xong, học sinh tuyệt đối không được làm lại bài thi, CBCT ghi điểm và thời gian làm bài do màn hình máy tính thông báo vào 7 danh sách học sinh dự thi và yêu cầu học sinh ký xác nhận. Danh sách học sinh kèm kết quả thi phải có chữ ký xác nhận của tất cả các CBCT và của học sinh dự thi. - 9h10: Mã thi cấp quốc gia sẽ được BTC thi cấp toàn quốc khoá lại. Nếu có học sinh chưa thi xong từ thời điểm này do sự cố về máy tính hoặc đường kết nối mạng thì Hội đồng thi phải báo cáo qua thư điện tử: violympic@moet.edu.vn hoặc gọi theo số máy 1900636111 để nhận hướng dẫn của BTC cấp quốc gia. Việc xử lý các sự cố khác khi tiến hành tổ chức thi sẽ được hướng dẫn cụ thể riêng nếu cần thiết. b) Đối với khối lớp 5 và 12, thi môn Toán bằng tiếng Việt (thực hiện tương tự như mục 7.2.3.a). - 9h30: Học sinh vào phòng thi. - 9h55: Cấp Mã thi cấp quốc gia cho học sinh. - 10h00: Học sinh bắt đầu làm bài. - 11h00: Kết thúc giờ thi của học sinh. - 11h10: Khóa Mã thi cấp quốc gia c) Đối với khối lớp 4, 8, 11 thi môn Toán bằng tiếng Anh (thực hiện tương tự như mục 7.2.3.a). - 13h00: Học sinh vào phòng thi. - 13h25: Cấp Mã thi cấp quốc gia cho học sinh. - 13h30: Học sinh bắt đầu làm bài. - 14h30: Kết thúc giờ thi của học sinh. - 14h40: Khóa Mã thi cấp quốc gia d) Đối với khối lớp 9, 12 môn Vật lí (thực hiện tương tự như mục 7.2.3.a). - 15h00: Học sinh vào phòng thi. - 15h25: Cấp Mã thi cấp quốc gia cho học sinh. - 15h30: Học sinh bắt đầu làm bài. - 16h30: Kết thúc giờ thi của học sinh. - 16h40: Khóa Mã thi cấp quốc gia Toàn bộ danh sách học sinh dự thi, biên bản của mỗi tỉnh, thành phố được niêm phong và gửi chuyển phát nhanh trước 17h00 ngày 14/4/2017 về Bộ GDĐT theo địa chỉ: Ông Phạm Đức Tài, Vụ Giáo dục Trung học, Bộ GDĐT, số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội và gửi qua email: violympic@moet.edu.vn và pdtai@moet.edu.vn. 8 8. Xếp hạng học sinh và xét giải cá nhân theo từng khối lớp Theo Thể lệ cuộc thi, sẽ sắp xếp thứ hạng học sinh theo chỉ số thứ nhất là điểm thi. Trong trường hợp các học sinh bằng điểm nhau mới xét đến chỉ số thứ hai là thời gian làm bài. Cả hai chỉ số này đều được hệ thống công nghệ xét tự động, BTC các cấp dựa vào thống kê trên Website để lưu lại trên bản cứng. 9. Kinh phí Kinh phí tổ chức cuộc thi giải Toán, Vật lí qua Internet được sử dụng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của nhà trường, phòng GDĐT, sở GDĐT và các nguồn hợp pháp khác. Trong quá trình tổ chức cuộc thi, BTC cấp quốc gia phối hợp với các đơn vị, cá nhân tổ chức chương trình “Đồng hành cùng Violympic” và giao cho Trường Đại học FPT chịu trách nhiệm thực hiện. Nếu có sự thay đổi về lịch thi, BTC sẽ thông báo trước trên trang http://violympic.vn và không có thông báo bằng công văn. Nhận được công văn này, đề nghị các sở GDĐT có tham gia cuộc thi tổ chức thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc báo cáo về Bộ GDĐT (qua Vụ Giáo dục Trung học, email: vugdtrh@moet.edu.vn), hoặc BTC cấp quốc gia qua số điện thoại thường trực: 1900636111, 0463278042, email: violympic@moet.edu.vn. Nơi nhận: - Như trên; - Bộ trưởng (để báo cáo); - TT Nguyễn Vinh Hiển (để báo cáo); - BTC thi cấp quốc gia; - Tập đoàn FPT (để phối hợp); - Vụ GDTH (để phối hợp); - Lưu: VT, Vụ GDTrH. TL. BỘ TRƯỞNG KT. VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC PHÓ VỤ TRƯỞNG (đã kí) Nguyễn Trọng Ho
BAN TỔ CHỨC VIOLYMPIC