Thông báo
Quay lại

KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường năm học 2017 – 2018

Ngày 09/11/2017, 09:53

PHÒNG GD&ĐT QUẬN Ô MÔN

TRƯỜNG TH NGUYỄN HIỀN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số:       /KH-THNH

               Long Hưng, ngày 06 tháng 11  năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường     

          năm học 2017 – 2018

 

      Căn cứ Thông tư số 43/2012/TT-BGD&ĐT ngày 26 tháng 11 năm 2012, của Bộ GD&ĐT về Ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

       Căn cứ Công văn số 300/PGDĐT-GDTH ngày 08 tháng 9 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ô Môn về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 của cấp tiểu học;

      Căn cứ kế hoạch số …../KH-THNH, ngày 03 tháng 10 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Hiền về việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018,

      Trường Tiểu học Nguyễn Hiền xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi năm học 2017 - 2018 như sau:

      A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA HỘI THI

       I. MỤC ĐÍCH HỘI THI

- Tuyển chọn, công nhận giáo viên đạt danh hiệu GVCN giỏi trong các trường tiểu học, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm lớp. Đồng thời, cử những  giáo viên có đủ điều kiện tham gia Hội thi “Giáo viên chủ nhiệm giỏi” cấp thành phố năm học 2017-2018.

- Phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực nâng cao chất lượng giáo dục của từng GV và thu hút sự quan tâm của các lực lượng xã hội tham gia giáo dục học sinh;

- Thông qua hội thi đánh giá được thực trạng, năng lực, nghiệp vụ sư phạm của đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực làm công tác chủ nhiệm lớp của giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

      II. YÊU CẦU HỘI THI

      1. Hội thi được tổ chức theo phân công công tác chủ nhiệm lớp của năm học 2016 - 2017 và 2017 - 2018.

2. Việc tổ chức hội thi từng cấp phải đảm bảo khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên đội ngũ học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm làm công tác chủ nhiệm lớp, giáo dục đạo đức học sinh.

      B. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI

      I. Nội dung thi:

     - Nội dung thi bao gồm các vấn đề có liên quan đến công tác chủ nhiệm lớp được quy định trong Điều lệ nhà trường tiểu học, quy chế tổ chức và hoạt động của các cơ sở giáo dục và một số văn bản hiện hành có liên quan đến giáo dục tiểu học.

- Mỗi giáo viên dự thi phải thực hiện 4 phần thi bao gồm:

     1. Thi hồ sơ giáo viên chủ nhiệm

Giáo viên nộp cho Ban Tổ chức hội thi hồ sơ có kèm theo nhận xét, đánh giá của nhà trường trong ngày thi thực hành. Hồ sơ bao gồm:

- Sổ chủ nhiệm của năm học 2016-2017 và Học kì I năm học 2017-2018.

- Báo cáo thành tích công tác chủ nhiệm lớp kèm theo các minh chứng thể hiện kết quả cụ thể của công tác ít nhất sau một năm. Cụ thể: Duy trì sĩ số, năng lực, phẩm chất, hoàn thành chương trình lớp học, tiểu học, phong trào mũi nhọn của lớp, tham gia bảo hiểm y tế, …

- Sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng (SPNCKHSPƯD) có tác dụng nâng cao chất lượng giáo dục học sinh trong công tác chủ nhiệm.

2. Bài thi kiến thức (gồm hai phần trắc nghiệm khách quan và tự luận với thời gian 90 phút)

Những hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của ngành, địa phương liên quan đến công tác chủ nhiệm lớp, cụ thể:

- Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường tiểu học và Thông tư số 50/2012/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung điều 40, bổ sung điều 40a của Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT;

- Những nội dung đã và đang thực hiện đổi mới của ngành góp phần thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương về việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”;

- Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 5 năm 2007 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học;

- Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2016 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ GDĐT;

- Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội về việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông (Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể);

- Công văn số 300/PGDĐT ngày 08 tháng 9 năm 2017 của Phòng GD&ĐT quận Ô Môn về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Tiểu học năm học 2017 - 2018.

3. Thi ứng xử tình huống sư phạm

Mỗi giáo viên dự thi bốc thăm 01 tình huống sư phạm có liên quan đến công tác chủ nhiệm lớp do ban tổ chức hội thi đưa ra (chuẩn bị và trả lời trong 10 phút).

4. Thi kể chuyện hoặc trình bày SKKN hay SPNCKHSPƯD

Giáo viên kể lại một việc làm để lại ấn tượng sâu sắc nhất của bản thân trong hoạt động chủ nhiệm hoặc trình bày SKKN hay SPNCKHSPƯD về công tác chủ nhiệm và trả lời từ 1 đến 3 câu hỏi của Ban giám khảo có liên quan đến nội dung trình bày trong 10 phút.

     II. Hình thức thi:

     1. Hồ sơ giáo viên chủ nhiệm lớp: giáo viên tham gia dự thi nộp hồ sơ cho ban tổ chức hội thi. Ban giám khảo hội thi sẽ tổ chức chấm theo tiêu chí chấm hồ sơ cá nhân đã được quy định.

     2. Bài thi hiểu biết: Bài thi hiểu biết là bài thi viết bằng hình thức trắc nghiệm khách quan kết hợp tự luận trong thời gian 90 phút.

     3. Thi kể chuyện và ứng xử tình huống sư phạm về công tác chủ nhiệm lớp: Giáo viên kể lại một việc làm để lại ấn tượng sâu sắc nhất của bản thân trong hoạt động chủ nhiệm lớp, trả lời các câu hỏi của Ban giám khảo có liên quan đến câu chuyện đó (nếu có). Sau đó, thí sinh bốc thăm và trả lời câu hỏi tình huống sư phạm.

Thời gian dành cho phần thi này của mỗi thí sinh tối đa 10 phút.

     III. Cách tính điểm các phần thi:

Mỗi giáo viên dự thi phải thực hiện 4 phần thi (mỗi phần 10 điểm, trong đó phần thi hiểu biết kiến thức hệ số 2)

B. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN VÀ SỐ LƯỢNG ĐĂNG KÝ DỰ THI

     I. Đối tượng: Tham dự hội thi cấp trường là giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp năm học 2016 – 2017 và 2017-2018.

     II. Điều kiện đăng ký dự thi:

Giáo viên tham gia dự thi là những giáo viên có kết quả đánh giá, xếp loại theo tiêu chuẩn xếp loại viên chức của Bộ Nội vụ, theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học của năm học 2016 – 2017 đạt loại khá trở lên; là giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp năm học 2016 - 2017 và năm học 2017 - 2018.

      III. Đối tượng được miễn thi:

     Giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp năm học 2014 – 2015 đạt Danh hiệu Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp TP.

     D. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ KINH PHÍ TỔ CHỨC HỘI THI

    1. Thời gian: Hội thi dự kiến được tổ chức vào tháng 11 năm 2017 (lịch cụ thể sẽ được thông báo sau)

     2. Địa điểm: Hội trường.

     3. Kinh phí:

     Nhà trường lo kinh phí tổ chức Hội thi, kinh phí khen thưởng cho các cá nhân đạt giải tại Hội thi theo quy định tài chính hiện hành.

     E. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ, KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

     I. Đánh giá kết quả:

     Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi phải đạt tất cả các tiêu chí sau:

      a) Hồ sơ giáo viên chủ nhiệm đạt từ 8 trở lên;

      b) Bài thi hiểu biết đạt từ 8 điểm trở lên;

      c) Bài thi ứng xử tình huống sư phạm đạt từ 8 điểm trở lên.

      d) Phần thi kể chuyện đạt từ 8 điểm trở lên.

      II. Khen thưởng:

     - Giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi được cấp giấy chứng nhận của Hiệu trưởng và phần thưởng của Hội thi.

     III. Kỷ luật: Cá nhân nào vi phạm những quy định trong Kế hoạch này sẽ tuỳ mức nặng, nhẹ mà chịu kỷ luật từ phê bình, cảnh cáo đến tước quyền dự  thi và hủy kết quả thi.

Những vi phạm trong Kế hoạch này sẽ đưa vào tiêu chí xét thi đua năm học của tập thể tổ hoặc cá nhân.

      IV. Khiếu nại

    Cá nhân hoặc đơn vị có quyền khiếu nại những vấn đề trong phạm vi Hội thi. Việc khiếu nại phải đúng người, đúng việc, có căn cứ và kịp thời. Ban tổ chức Hội thi chỉ nhận đơn khiếu nại chậm nhất 01 ngày sau tổng kết Hội thi. Cá nhân và tập thể khiếu nại phải chịu trách nhiệm về đơn khiếu nại của mình.

    Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi lớp cấp trường năm học 2017 - 2018, yêu cầu các tổ triển khai thực hiện để hội thi đạt kết quả tốt đẹp./.

 

Nơi nhận:

- Các tổ CM (thực hiện);

- Lưu: VT.

P.HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Duy Khương

 

PHÒNG GD&ĐT QUẬN Ô MÔN

TRƯỜNG TH NGUYỄN HIỀN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số:        /QĐ-THNH

             Long Hưng, ngày 09  tháng 11  năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

  Về việc thành lập Ban giám khảo Hội thi giáo viên “Chủ nhiệm giỏi”

 Cấp trường

 Năm học 2017 – 2018

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TH NGUYỄN HIỀN

Căn cứ vào Điều lệ trường tiểu học;

Căn cứ vào kế hoạch năm học 2017– 2018;

Căn cứ vào chức năng, quyền hạn của Hiệu trưởng trường tiểu học;

Xét tiêu chuẩn viên chức giáo viên và yêu cầu nhiệm vụ trong công tác chấm Hội thi GVCN giỏi cấp trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban giám khảo Hội thi Giáo viên Chủ nhiệm giỏi cấp trường, năm học 2017 – 2018, trường tiểu học Nguyễn Hiền gồm có các Ông (Bà) có tên sau:

1. Thầy Trương Thành Minh                    Hiệu trưởng               - Trưởng ban

2. Cô Nguyễn Thị Duy Khương               P.Hiệu trưởng            - Phó trưởng ban

3. Cô Trương Thị Thanh Nguyệt              Khối trưởng K1         - Thành viên

4. Thầy Nguyễn Quốc Sang                   Khối trưởng K2         - Thành viên

5. Cô Trần Thị Xuyến                            Khối trưởng K3         - Thành viên

6. Cô Đặng Bích Thủy                              Khối trưởng K4         - Thành viên

7. Cô Lê Thị Kiều Oanh                         Khối trưởng K5         - Thành viên

Điều 2. Ban giám khảo có nhiệm vụ tổ chức và chấm: Hồ sơ chủ nhiệm, Kiến thức, Xử lý tình huống SP, Kể chuyện về công tác chủ nhiệm hoặc trình bày NCƯDSP theo đúng quy chế, quy định của hội thi.

Điều 3. Các bộ phận có liên quan  và các ông (Bà) có tên ở Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:                                                                     HIỆU TRƯỞNG

-Như Điều 3;                                                                                    

-Phòng GD&ĐT;

-Lưu: VT.                                                                                                                                                                                                   Trương Thành Minh


Liên kết website
Thống kê lượt truy cập
Tổng số người Online: 1
Tổng số lượt truy cập: 10415
Tin tức - Sự kiện

Ngày 28/8, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cùng đoàn công tác của Bộ GD&ĐT...

Văn bản hợp nhất thông tư 22 và thông tư 30 về đánh giá học sinh...

Học sinh không đội mũ bảo hiểm: Cần sự vào cuộc của gia đình, nhà...

Thực hiện công văn số 621/SGDĐT- GDTX- CN ngày 4/4/2016 của Sở Giáo...

Nhà trường

trường tiểu học Nguyễn Hiền khai giảng năm học mới 2017-2018

nhận quyết định

Sáng ngày 04/04/2018 vừa qua, Trường TH Nguyễn Hiền đã tổ chức buổi...

Chiều ngày 03/10/2017 (tức 14/8 âm lịch),trường tiểu học Nguyễn...

Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 -...

Đảng - Đoàn thể
SV ĐHCT TẶNG QUÀ CHO HS

XUÂN MẬU TUẤT 2018 Thực hiện tinh thần chỉ đạo kế hoạch số 20 ngày...

Công đoàn quậ ô môn tổ chức hội thi nấu ăn nhân kỉ niệm ngày phụ nữ...

Đại hội công đoàn trường nhiệm kì 2017 - 2022

Chào mừng 40 năm ngày giải phóng miền nam (30/4/1975 - 30/4/2015)...