Thông báo
Quay lại

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2017-2018

Ngày 09/11/2017, 09:42

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO ĐẠO QUẬN Ô MÔN

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN HIỀN

 

                     Số:   09   /KHTS-THNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Long Hưng, ngày 18 tháng 4 năm 2017

                                        

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh lớp 1 năm học 2017 – 2018

 

Căn cứ Thông tư số 18/2014/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ sung vào điểm a khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014 của  Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Thông tư số 18 năm 2014);

Căn cứ vào công văn số 453/KH-SGDĐT ngày 07 tháng 03 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ về kế hoạch huy động trẻ mầm non ra lớp và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2017-2018;

Căn cứ công văn số: 126/KH-PGD&ĐT ngày 11 tháng 4 năm 2017 của phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ô Môn về việc về việc huy động trẻ Mầm non ra lớp, tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2017 – 2018;

Căn cứ kết quả điều tra số học sinh và dự kiến xây dựng kế hoạch năm học, trường tiểu học Nguyễn Hiền xây dựng kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2017 - 2018 như sau:

    I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Việc tuyển sinh phải thực hiện công tác phát triển và phổ cập giáo dục, phục vụ kế hoạch học 2 buổi/ngày.

- Huy động 100% số học sinh trong độ tuổi tiểu học đến lớp (tuyệt đối không tuyển trẻ thiếu tuổi vào lớp 1), huy động ít nhất 70% trẻ khuyết tật còn đủ sức khoẻ vào lớp 1.

- Thực hiện nghiêm túc quy định về: Thời gian tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh, độ tuổi và sỉ số học sinh trên một lớp.

- Đảm bảo công khai công bằng về chỉ tiêu tuyển sinh.

- Đảm bảo học sinh đúng kế hoạch đã được phê duyệt.

 

   II. KẾ HOẠCH TUYỂN SINH

       1. Chỉ tiêu tuyển sinh

     - Trẻ sinh năm 2011

     - Số lớp tuyển : 03                              - Số học sinh : 85

 

                         Chia ra: trong địa bàn 75 HS nữ 26, ngoài địa bàn: 10 HS

       2. Địa bàn tuyển sinh:

        Phường Long Hưng có 190 học sinh, nữ 76 trong độ tuổi lớp 1, cụ thể 03 khu vực trường quản lý là 75 học sinh nữ 31:

+ Khu vực Thới Hưng có 27 học sinh, nữ 9

+ Khu vực Thới Hòa B có 19 học sinh, nữ 9

+ Khu vực Thới Hòa C có 29 học sinh, nữ 13

3. Thời gian tuyển sinh, công bố kết quả:

          - Từ ngày 15/06/2017 đến ngày 15/07/2017: Tuyển học sinh trong địa bàn. Bao gồm: Các học sinh có hộ khẩu thường trú tại địa bàn khu vực Thới Hưng, Thới Hòa C, Thới Hòa B phường Long Hưng.

          - Từ ngày 15/07/2017 đến ngày 05/08/2017:  Tuyển học sinh trái địa bàn khi có ý kiến của Hội đồng tuyển sinh quận (nếu còn chỉ tiêu).

          - Từ ngày 05/08/2017 đến ngày 15/08/2017: công bố kết quả tuyển sinh.

4. Quy định về hồ sơ của học sinh lớp 1

          a. Bản sao giấy khai sinh.

b. Bản photocopy sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu).

c. Đơn xin học (Theo mẫu của nhà trường).

d. Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có)

 

5. Ngày tập trung đón học sinh và nhận lớp

    Lúc 7 giờ 00 ngày 14/08/2017 (Thứ Hai)

  III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Tổ chức điều tra số học sinh trong độ tuổi trên địa bàn, báo cáo UBND phường Long Hưng để xây dựng kế hoạch tuyển sinh phù hợp với điều kiện nhà trường và theo kế hoạch đã được phòng Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

- Công bố công khai kế hoạch tuyển sinh tại trường và trên Website nhà trường; tham mưu cho UBND phường Long Hưng tổ chức phát thanh trên phương tiện thông tin của UBND phường Long Hưng, nêu rõ đích của việc tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, các quy định về Hồ sơ tuyển sinh (từ ngày 15/06/2017 đến ngày 15/07/2017).

- Hội đồng tuyển sinh trường có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tuyển sinh, đảm bảo khách quan, công khai và công bằng, tuyển đúng chỉ tiêu được giao.

- Khi tiếp nhận hồ sơ, cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra sự trùng khớp các thông tin của học sinh: họ tên, ngày sinh, nơi sinh…đối chiếu bản sao giấy khai sinh với bản chính, hộ khẩu. Bản sao giấy khai sinh này sẽ là hồ sơ gốc của học sinh cho đến khi kết thúc quá trình học tập, mọi văn bằng, chứng chỉ của học sinh được cấp sẽ căn cứ vào bản sao đã có xác nhận này.

- Phân công cán bộ, nhân viên trực trong thời gian tuyển sinh, tạo điều kiện thuận lợi để học sinh và cha mẹ học sinh đăng kí tuyển sinh và nhập học theo quy định.

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 trường tiểu học Nguyễn Hiền năm học 2017 – 2018. Mọi chi tiết các đơn vị, cá nhân chưa rõ, xin vui lòng liên hệ về trường theo số ĐT: 07103. 863 203 để được hướng dẫn.

 

Nơi nhận:

  • Phòng GD-ĐT (để báo cáo) ;
  • UBND Phường (để phối hợp thực hiện);
  • Lưu: VP.

                 

                  HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                  Trương Thành Minh

 

 

                                   

             

 

 

 

PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN Ô MÔN      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG TH NGUYỄN HIỀN                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          

          Số:   10     /QĐ-THNH                            Long Hưng , ngày   20   tháng   4     năm 2017     

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh năm học 2017- 2018

Trường : Tiểu học Nguyễn Hiền

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN HIỀN

 

Căn cứ Thông tư số 18/2014/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ sung vào điểm a khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014 của  Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Thông tư số 18 năm 2014);

Căn cứ vào công văn số 453/KH-SGDĐT ngày 07 tháng 03 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ về kế hoạch huy động trẻ mầm non ra lớp và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2017-2018;

Căn cứ công văn số: 126/KH-PGD&ĐT ngày 11 tháng 4 năm 2017 của phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ô Môn về việc về việc huy động trẻ Mầm non ra lớp, tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2017 – 2018;

Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường trong năm học 2017 - 2018

           

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Nay, thành lập Hội đồng tuyển sinh năm học 2017 - 2018 của Trường tiểu học Nguyễn Hiền, gồm các ông, bà có tên sau:

- Chủ tịch Hội đồng: Ông Trương Thành Minh, Hiệu trưởng.

- Phó Chủ tịch Hội đồng: Bà Nguyễn Thị Duy Khương, Phó Hiệu trưởng.

          - Thư ký: Ông Lê Văn Đông

          - Các uỷ viên:

+ Ông Ngô Minh Kịch, GV chuyên trách

+ Bà Trương Thị Thanh Nguyệt, TT Tổ 1.

+ Ông Nguyễn Quốc Sang, TT Tổ 2.

+ Bà Trần Thị Xuyến, TT Tổ 3.

+ Bà Đặng Bích Thủy, TT Tổ 4.

+ Bà Nguyễn Thị Sương, TT Tổ 5.

Điều 2. Hội đồng tuyển sinh Trường tiểu học Nguyễn Hiền có nhiệm vụ thực hiện các công việc theo đúng quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo và kế hoạch tuyển sinh của quận. Hội đồng tuyển sinh bắt đầu làm việc kể  từ ngày 15 tháng  6 năm 2017 và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

          Điều 3. Các bộ phận của Trường Tiểu học Nguyễn Hiền, các ông, bà có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./. 

                                

Nơi nhận :                                                                                 HIỆU TRƯỞNG                        

- Như­ điều 3;

- L­ưu: VT.         


Liên kết website
Thống kê lượt truy cập
Tổng số người Online: 1
Tổng số lượt truy cập: 10417
Tin tức - Sự kiện

Ngày 28/8, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cùng đoàn công tác của Bộ GD&ĐT...

Văn bản hợp nhất thông tư 22 và thông tư 30 về đánh giá học sinh...

Học sinh không đội mũ bảo hiểm: Cần sự vào cuộc của gia đình, nhà...

Thực hiện công văn số 621/SGDĐT- GDTX- CN ngày 4/4/2016 của Sở Giáo...

Nhà trường

trường tiểu học Nguyễn Hiền khai giảng năm học mới 2017-2018

nhận quyết định

Sáng ngày 04/04/2018 vừa qua, Trường TH Nguyễn Hiền đã tổ chức buổi...

Chiều ngày 03/10/2017 (tức 14/8 âm lịch),trường tiểu học Nguyễn...

Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 -...

Đảng - Đoàn thể
SV ĐHCT TẶNG QUÀ CHO HS

XUÂN MẬU TUẤT 2018 Thực hiện tinh thần chỉ đạo kế hoạch số 20 ngày...

Công đoàn quậ ô môn tổ chức hội thi nấu ăn nhân kỉ niệm ngày phụ nữ...

Đại hội công đoàn trường nhiệm kì 2017 - 2022

Chào mừng 40 năm ngày giải phóng miền nam (30/4/1975 - 30/4/2015)...