Thông báo
Quay lại

KH-THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TIỂU HỌC 2017-2018

Ngày 09/11/2017, 09:48

 

PHÒNG GD&ĐT QUẬN Ô MÔN

TRƯỜNG TH NGUYỄN HIỀN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số:       /KH-THNH

               Long Hưng, ngày 26 tháng 9 năm 2017

                                              

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học

NĂM HỌC: 2017 – 2018

 

Căn cứ Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20 /7 /2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Phương hướng nhiệm vụ giáo dục Tiểu học năm học 2017-2018 của nhà trường;

Căn cứ vào thực tế, trường tiểu học Nguyễn Hiền xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi Giáo viên dạy Giỏi năm học 2017-2018 với các nội dung cụ thể như sau:

 

I. Mục đích và yêu cầu của Hội thi:

1. Mục đích:

a. Hội thi là một hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của trường tiểu học nhằm tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường. Đồng thời tạo điều kiện để giáo viên và cán bộ quản lí thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; tổ chức lớp học; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học để thực hiện tốt Chương trình giáo dục Tiểu học.

b. Góp phần triển khai các phong trào thi đua trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội và rèn luyện giáo viên, cán bộ quản lí tự học và sáng tạo. Qua hội thi, nhà trường phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến.

c. Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục.

2. Yêu cầu:

a. Hội thi được tổ chức theo các môn học được quy định trong Chương trình giáo dục Tiểu học.

b. Việc tổ chức Hội thi phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu giáo dục.

c. Không tập trung lập thành tích cho một cá nhân và chỉ dạy một tiết dự thi mà bỏ qua hoặc không dạy các tiết học, môn học khác.

II. Nội dung và hình thức thi Giáo viên dạy Giỏi:

1. Nội dung thi:

a) Báo cáo sáng kiến kinh nghiệm hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng được đánh giá trong thời gian 2 năm học gần nhất năm tổ chức Hội thi.

b) Một bài kiểm tra năng lực hiểu biết về kiến thức chuyên môn hoặc nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm liên quan đến phạm vi chương trình giáo dục của cấp học mà giáo viên  giảng dạy, hoặc những hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của ngành (gọi tắt là bài thi kiểm tra năng lực).

c) Thực hành giảng dạy 2 tiết trong chương trình giảng dạy tại thời điểm diễn ra Hội thi do Ban tổ chức xác định bằng hình thức bốc thăm.

2. Hình thức thi:

a) Giáo viên nộp cho Ban tổ chức Hội thi báo cáo sáng kiến kinh nghiệm hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng được đánh giá trong thời gian 2 năm học gần nhất

b) Vòng thi lý thuyết: Thi tập trung, thời gian 90 phút.

          Giáo viên thực hiện 1 bài thi kiểm tra năng lực bằng hình thức trắc nghiệm và tự luận về kiến thức chuyên môn hoặc nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm liên quan đến Giáo dục Tiểu học, hoặc những hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của ngành.

c) Vòng thi thực hành: Giáo viên thực hành giảng dạy 2 tiết tại lớp học.

Căn cứ kết quả Sáng kiến kinh nghiệm và kết quả của Vòng thi lý thuyết, Ban tổ chức chọn các giáo viên đủ điều kiện tiếp tục tham dự Vòng thi thực hành và xếp giải.

Giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho tiết giảng trước thời điểm thi giảng (Ban tổ chức sẽ gửi danh sách Hội đồng Giám khảo sau).

3. Đối tượng và điều kiện tham dự Hội thi:

a) Đối tượng:

Tham dự Hội thi là giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại trường.

b) Điều kiện:

Giáo viên tham gia dự thi phải đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên; có thời gian trực tiếp giảng dạy liên tục từ 3 năm trở lên; có phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực chuyên môn và năng lực tổ chức, quản lý lớp học được học sinh và đồng nghiệp đánh giá cao, được lãnh đạo nhà trường xác nhận; xếp loại giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên đạt loại Khá trở lên.

III. Kế hoạch tổ chức Hội thi:

Thời gian

Nội dung

Thực hiện

Ghi chú

16/09/2017

Triển khai Kế hoạch, văn bản giới hạn nội dung lý thuyết Hội thi Giáo viên dạy Giỏi cấp trường năm học 2017-2018

BGH- GV

 

29/09/2017

Thi vòng lý thuyết + nộp báo cáo SKKN

BGH - GV

Hội trường

14/10/2017

Công bố danh sách giáo viên tham dự Vòng thi thực hành.

BGH

 

23/10 đến 03/11/2017

Thi thực hành

BGH -TT-GV

 

15/11/2017

Công bố kết quả Hội thi Giáo viên dạy Giỏi cấp Trường năm học 2017-2018

BGH

 

20/11/2017

Tổng kết và khen thưởng

BGH - GV

 

 IV. Thành phần Ban giám khảo Hội thi Giáo viên dạy Giỏi gồm:

1 Bài kiểm tra năng lực:

1. Thầy Trương Thành Minh                    Hiệu trưởng               - Trưởng ban

2. Cô Nguyễn Thị Duy Khương               P.Hiệu trưởng            - Phó trưởng ban

2 Thi thực hành:

1. Thầy Trương Thành Minh                    Hiệu trưởng               - Trưởng ban

2. Cô Nguyễn Thị Duy Khương               P.Hiệu trưởng            - Phó trưởng ban

3. Cô Trương Thị Thanh Nguyệt              Khối trưởng K1         - Thành viên

4. Thầy Nguyễn Quốc Sang                   Khối trưởng K2         - Thành viên

5. Cô Trần Thị Xuyến                            Khối trưởng K3         - Thành viên

6. Cô Đặng Bích Thủy                              Khối trưởng K4         - Thành viên

7. Cô Lê Thị Kiều Oanh                          Khối trưởng K5         - Thành viên

V. Giải thưởng Hội thi:

Căn cứ vào kết quả Hội thi, Ban tổ chức cơ cấu các giải thưởng (Thực hiện đúng đề án 43).

 VI. Phân công thực hiện:

1. Xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức Hội thi GV dạy giỏi cấp trường (Hiệu trưởng, P. Hiệu trưởng).

2. Đăng kí tham dự Hội thi GV dạy Giỏi cấp trường năm học 2017 – 2018 (P.HT, GV)

3. Soạn đề kiểm tra năng lực (Hiệu trưởng, P. Hiệu trưởng).

4. Bốc thăm bài thi thực hành (GV)

5. Chuẩn bị cơ sở vật chất thi thực hành (Thầy Đạt, GVCN)

6. Đề xuất kinh phí và duyệt các giải thưởng (Hiệu trưởng, P.HT)

Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy Giỏi của nhà trường năm học 2017–2018. Nhà trường mong được các thầy cô hưởng ứng vì đây là hoạt động giúp giáo viên trau dồi chuyên môn nghiệp vụ và suy tôn giáo viên dạy giỏi của đơn vị trong ngày lễ kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên tham dự Hội thi cấp Quận trong thời gian tới (nếu có) ; đồng thời tạo phong trào giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau về đổi mới phương pháp dạy học đạt hiệu quả.

                                                                                                                                            Nơi nhận :                                                                                                    P. HIỆU TRƯỞNG

- 05 TTCM ;

- Lưu: VT.                                                          

 

 

                                                                                                    Nguyễn Thị Duy Khương

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT QUẬN Ô MÔN

TRƯỜNG TH NGUYỄN HIỀN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số:        /QĐ-THNH

             Long Hưng, ngày 19  tháng 10  năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

  Về việc thành lập Ban giám khảo Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

 Năm học 2017 – 2018

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TH NGUYỄN HIỀN

Căn cứ vào Điều lệ trường tiểu học;

Căn cứ vào kế hoạch năm học 2017– 2018;

Căn cứ vào chức năng, quyền hạn của Hiệu trưởng trường tiểu học;

Xét tiêu chuẩn viên chức giáo viên và yêu cầu nhiệm vụ trong công tác chấm Hội thi GV dạy giỏi cấp trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban giám khảo Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường, năm học 2017 – 2018, trường tiểu học Nguyễn Hiền gồm có các Ông (Bà) có tên sau:

1. Thầy Trương Thành Minh                    Hiệu trưởng               - Trưởng ban

2. Cô Nguyễn Thị Duy Khương               P.Hiệu trưởng            - Phó trưởng ban

3. Cô Trương Thị Thanh Nguyệt              Khối trưởng K1         - Thành viên

4. Thầy Nguyễn Quốc Sang                   Khối trưởng K2         - Thành viên

5. Cô Trần Thị Xuyến                            Khối trưởng K3         - Thành viên

6. Cô Đặng Bích Thủy                              Khối trưởng K4         - Thành viên

7. Cô Lê Thị Kiều Oanh                         Khối trưởng K5         - Thành viên

Điều 2. Ban giám khảo có nhiệm vụ tổ chức và chấm sáng kiến kinh nghiệm, thi thực hành và kiểm tra năng lực theo đúng quy chế, quy định của hội thi.

Điều 3. Các bộ phận có liên quan  và các ông (Bà) có tên ở Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:                                                                     HIỆU TRƯỞNG

-Như Điều 3;                                                                                    

-Phòng GD&ĐT;

-Lưu: VT.                                                                                                                                                                           

                                                                                   Trương Thành Minh

 

 

    PHÒNG GD-ĐT QUẬN Ô MÔN                                                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG TH NGUYỄN HIỀN                                                                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                                                                                                                                            Long Hưng, ngày 19  tháng 10 năm 2017

 

LỊCH CHẤM THỰC HÀNH GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2016-2017

 

1/ Ngày 19/10/2017:

 

STT

TÊN GV

BUỔI

TIẾT 1

TIẾT 2

TIẾT 3

TIẾT 4

Giám Khảo

Ghi Chú

1

Lữ Thị Thơm

CHIỀU

 

 

x

x

Minh, Khương

 

 

2/ Ngày 23 /10/2017 :

 

STT

TÊN GV

BUỔI

TIẾT 1

TIẾT 2

TIẾT 3

TIẾT 4

Giám Khảo

Ghi Chú

1

Sang

SÁNG

 

x

 

x

Minh, Khương

 

2

Nguyệt

x

 

x

 

Minh, Khương

 

3

Xuyến

CHIỀU

x

 

x

 

Minh, Khương

 

4

Bích Thủy

 

 

 

x

Minh, Khương

 

 

3/ Ngày 24/10/2017 :

 

STT

TÊN GV

BUỔI

TIẾT 1

TIẾT 2

TIẾT 3

TIẾT 4

Giám Khảo

Ghi Chú

1

Oanh

SÁNG

x

 

x

 

Khương, Minh

 

2

Quan Thơ

 

x

 

x

Khương, Xuyến, Sang

 

3

Bích Tuyền

x

 

x

 

Minh, Nguyệt, Oanh

 

4

Chung

 

x

 

x

Minh, Nguyệt, Oanh

 

5

Kim Chi

CHIỀU

x

 

x

 

Khương, Sang, Xuyến

 

6

Huê

x

 

x

 

Minh, Thủy, Nguyệt

 

 

4/ Ngày 25/10/2017 :

 

STT

TÊN GV

BUỔI

TIẾT 1

TIẾT 2

TIẾT 3

TIẾT 4

Giám Khảo

Ghi Chú

1

Hồng Liên

SÁNG

x

 

x

 

Khương, Nguyệt, Xuyến

 

2

Mỹ Phụng

 

x

 

x

Khương, Nguyệt, Xuyến

 

3

Kim Phượng

 

x

 

x

Minh, Oanh, Sang

 

4

Thanh Dũng

x

 

x

 

Minh, Oanh, Sang

 

5

Ngọc Thủy

CHIỀU

x

 

x

 

Khương, Thủy, Oanh

 

6

Nhựt Tâm

x

 

x

 

Minh, Xuyến, Sang

 

 

5/ Ngày 26/10/2017 :

 

STT

TÊN GV

BUỔI

TIẾT 1

TIẾT 2

TIẾT 3

TIẾT 4

Giám Khảo

Ghi Chú

1

Kim Em

SÁNG

x

 

x

 

Khương, Nguyệt, Thủy

 

2

Hải Thủy

 

x

 

x

Khương, Nguyệt, Thủy

 

3

Trúc Phương

x

 

x

 

Minh, Oanh, Sang

 

4

Kim Long

 

x

 

x

Minh, Oanh, Sang

 

5

Ngọc Lan

CHIỀU

x

 

x

 

Khương, Xuyến, Nguyệt

 

6

Dũng

x

 

x

 

Minh, Thủy, Sang

 

 

6/ Ngày 27/10/2017 :

 

STT

TÊN GV

BUỔI

TIẾT 1

TIẾT 2

TIẾT 3

TIẾT 4

Giám Khảo

Ghi Chú

1

Tuyết

SÁNG

x

 

x

 

Khương, Xuyến, Thủy

 

2

Oanh

x

 

x

 

Minh, Oanh, Sang

 

 

 

 

                                    DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG                                                                NGƯỜI LÊN KẾ HOẠCH


Liên kết website
Thống kê lượt truy cập
Tổng số người Online: 1
Tổng số lượt truy cập: 10415
Tin tức - Sự kiện

Ngày 28/8, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cùng đoàn công tác của Bộ GD&ĐT...

Văn bản hợp nhất thông tư 22 và thông tư 30 về đánh giá học sinh...

Học sinh không đội mũ bảo hiểm: Cần sự vào cuộc của gia đình, nhà...

Thực hiện công văn số 621/SGDĐT- GDTX- CN ngày 4/4/2016 của Sở Giáo...

Nhà trường

trường tiểu học Nguyễn Hiền khai giảng năm học mới 2017-2018

nhận quyết định

Sáng ngày 04/04/2018 vừa qua, Trường TH Nguyễn Hiền đã tổ chức buổi...

Chiều ngày 03/10/2017 (tức 14/8 âm lịch),trường tiểu học Nguyễn...

Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 -...

Đảng - Đoàn thể
SV ĐHCT TẶNG QUÀ CHO HS

XUÂN MẬU TUẤT 2018 Thực hiện tinh thần chỉ đạo kế hoạch số 20 ngày...

Công đoàn quậ ô môn tổ chức hội thi nấu ăn nhân kỉ niệm ngày phụ nữ...

Đại hội công đoàn trường nhiệm kì 2017 - 2022

Chào mừng 40 năm ngày giải phóng miền nam (30/4/1975 - 30/4/2015)...